Canllaw ar brofedigaeth a cholled i bobl ifanc

Llyfr gwaith i bobl ifanc sy'n dioddef profedigaeth

Popeth yn Newid

Prynu'r Llyfr

£10.99 (postio a phecynnu)
Mae PayPal yn caniatáu i chi gysylltu eich cyfrif banc, cerdyn credyd a cherdyn debyd i'ch cyfrif PayPal, ac yna talu sut bynnag y dymunwch. Mae defnyddio PayPal yn gyflym a hawdd. I gael rhagor o wybodaeth am PayPal, ewch i Ganolfan Cymorth PayPal.

Defnyddiwyd gan:

User logos
Sacha Richardson, Winston's Wish

"Adnodd apelgar, wedi'i ddylunio'n dda a defnyddiol. Rydw i wedi ei ddangos i ddau gydweithiwr ac maent hwy hefyd yn teimlo y bydd yn ddefnyddiol. Beth yw'r ffordd orau i brynu rhagor o gopïau?"

Sacha Richardson – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Thearpiwtig, The Laura Centre, Llundain

Y tu mewn i'r llyfr

y bom amser teimladau
bagpac

Ynglŷn â'r awdur

Ail-hyfforddodd Ann, a arferai fod yn athrawes ac arweinydd ieuenctid, fel cwnselydd profedigaeth yn dilyn cyfnod o golled bersonol. 

Mae ei gwaith dros y degawd diwethaf wedi amrywio o gefnogi teuluoedd drwy salwch difrifol a phrofedigaeth i gyflwyno gweithdai codi ymwybyddiaeth ar effaith galar a cholled ar gyfer y rheini sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae Ann yn chwarae rhan weithredol mewn fforymau profedigaeth yn lleol ac yn genedlaethol.

Mae 'Popeth yn Newid' wedi datblygu o waith uniongyrchol Ann gyda phobl ifanc. Ei dyhead yw helpu pobl ifanc i normaleiddio galar a chyflanwi gwytnwch drwy strategaethau ymdopi effeithiol.

Ann Atkin author of Everything's Changing

Ann Atkin (B.Ed., Dip.C.P.C., P.G.Cert.)
Swyddog Cefnogi Teuluoedd yn Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy, Gogledd Cymru.

Am y llyfr

Sut ddechreuodd y cyfan

Deilliodd 'Popeth yn Newid' allan o ddymuniad ar gyfer llyfr gwaith deniadol ar gyfer pobl ifanc a oedd yn y broses o reoli galar.

Tra'n gweithio gyda phlant ysgol iau, byddaf yn defnyddio'r adnodd Winston’s Wish, ‘Muddle, Puddles and Sunshine’.
Dros y blynyddoedd rydw i wedi defnyddio rhai o'm hymarferion fy hun, a rhai a ddaw o adnoddau eraill, y cyfan wedi'u cadw mewn waled blastig. Mae'r rhain wedi bod yn ddefnyddiol er mwyn rhoi ffocws ar gyfer cefnogaeth i bobl ifanc mewn profedigaeth, ond nid oeddent yn rhoi'r neges o werth yr oeddwn eisiau ei chyfleu - ac felly penderfynais greu fy adnodd fy hun.

Mae 'Popeth yn Newid' yn gweithredu fel catalydd ar gyfer sgyrsiau pwysig gyda phobl ifanc, ac yn gofnod defnyddiol i'r person ifanc gyfeirio'n ôl ato yn y dyfodol.

Dulliau profedig

Mae’r llyfr yn defnyddio adnoddau cefnogi profedigaeth profedig, sydd wedi cael eu hail-weithio er mwyn apelio at bobl ifanc yn y grŵp 13 - 25 oed.

Hyfforddiant 

Er y gallai'r darllenwr ifanc weithio drwy'r llyfr ar ei ben ei hun, yn ddelfrydol dylai weithio gydag oedolyn, gan ddefnyddio'r nodiadau canllaw i helpu.

Mae hyfforddiant penodol ar alar ymhlith pobl ifanc a'r ffordd orau i ddefnyddio'r llyfr ar gael i unigolion neu grwpiau. Cysylltwch â mi am ragor o fanylion.

Cysylltu

Rhowch eich manylion yn y ffurflen isod er mwyn anfon neges uniongyrchol ataf.